Om Dansens Hus

Velkommen til Dansens Hus, Norges nasjonale scene for samtidsdans. Et sted for å oppleve, utvikle og snakke om dans. Et hus for publikum og for dansekunsten selv. Familiens hus og dansekunstnernes hus. Et sted for deg som elsker dans, og for deg som aldri har sett dans før. En scene for deg som vil begeistres, beveges og utfordres.

VI VISER
norske og internasjonale danseforestillinger av høy kvalitet. Hos oss finner du et mangfold av ulike stemmer og kunstneriske uttrykk med relevans i vår samtid. Forestillingene vi viser er laget av norske og internasjonale koreografer og kompanier, fra de helt ferske til internasjonale stjernekoreografer. Dansens Hus er hele familiens hus, med forestillinger for barn fra 0 år og oppover. De fleste forestillingene vises på våre egne scener, men vi viser også forestillinger utendørs og på Rommen scene.

VI HOLDER TIL
på Vulkan i Oslo, i et tidligere industriområde ved Akerselva. Hovedscenen har plass til 318 publikummere og Studioscenen tar maksimalt 77 tilskuere. Dansens Hus er åpent én time for og to timer etter forestilling, og er et perfekt sted å henge med venner i flotte lokaler med utsikt til Akerselva.

VI FORMIDLER
kunnskap om og kjærlighet til dans. Vi tilbyr et tilleggsprogram til forestillingene der du kan lære mer om dans, eller dykke ned i forestillinger eller kunstnerskap. For den vitebegjærlige inneholder nettsiden vår et godt utvalg av bakgrunnsstoff i form av tekster, filmer mm.

VI UTVIKLER
dansekunst og støtter dansekunstnere i alle stadier av karrieren. Vi bidrar praktisk og økonomisk til produksjon og visning av danseforestillinger, såkalt samproduksjon. Koreografilaboratoriet er vår årlige utviklingsplattform for helt ferske dansekunstnere. Vi jobber også med ulike former for faglig påfyll for dansekunstnere, med workshops, mesterklasser, møter og fagseminarer. Endelig jobber vi for å øke turné- og arbeidsmuligheter nasjonalt og internasjonal gjennom ulike nettverk og samarbeid.

VI INVITERER
til fellesskap og aktiviteter for ulike publikumsgrupper. Vi jobber for at flere skal få oppleve berikende danseopplevelser, og for at publikum på Dansens Hus skal gjenspeile Norges befolkning. Vi viser forestillinger utendørs på stadig nye steder, har jevnlig forestillinger på Rommen Scene, og et eget outreach- og aktivitetsprogram. Vi er også engasjert i prosjekter for økt inkludering i kulturlivet.

VI TURNERER
danseforestillinger til hele Norge gjennom turnénettverket Dansenett Norge. Dansenett Norge er et samarbeid mellom Dansens Hus og fire regionale kompetansesentre for dans.

VI SAMARBEIDER
med aktører på dansefeltet både nasjonalt og internasjonalt. Nasjonalt med Dansenett Norge, regionale kompetansesentre for dans, og en rekke festivaler - blant andre CODA Oslo International Dance Festival, ULTIMA og Oslo World. Internasjonalt er vi partnere i den nordiske danseplattformen Ice Hot, og medlemmer av European Dance House Network og Aerowaves.

ALT DETTE GJØR VI FORDI
kunst (og dansekunst) er nødvendig. Kunsten både beriker og utfordrer oss, den spiller en grunnleggende rolle i demokratiet og er en bærer av ytringsfriheten. Dansekunst er bevegelige ytringer med en særegen fysisk, visuell og emosjonell kraft - et verdensspråk som kan bygge broer mellom kulturer og bringe mennesker sammen.

Flere fakta om Dansens Hus

Det viktigste om etableringen og drift av Dansens Hus

Strategi

Dansens Hus strategi for 2023-25 inneholder disse hovedpunktene:

Visjon
Bevege mennesker. Bevege Kunst

Kjerneverdier
Respekt, raushet og relevans

Formål
Dansens Hus er Norges nasjonale scene for dans. Et sted for å oppleve, utvikle og snakke om dansekunst. Vi er til for publikum, dansekunstnerne og for kunsten selv.

Dansens Hus skal styrke dans som kunstform og øke publikum for dans i Norge. Vi viser norsk og internasjonal dansekunst av høy kvalitet, utvikler kunstnerskap, formidler dans til hele landet og jobber for å øke kunnskapen om dans som kunstform.

Dette gjør vi fordi kunst er nødvendig. Kunsten både beriker og utfordrer enkeltmennesket. Den spiller en grunnleggende rolle i demokratiet og er en bærer av ytringsfriheten. Dansekunst er bevegelige ytringer med en særegen fysisk, visuell og emosjonell kraft, et verdensspråk som kan bygge broer mellom kulturer og bringe mennesker sammen.

Kjerneområder og hovedmål
Strategien inneholder fire kjerneområder, hver med ett hovedmål:

  • Kunst. Dansens Hus skal være en kunstnerisk spydspiss. Vi skal vise relevant, bevegende kunst som speiler et mangfold av stemmer og uttrykk. Vi skal bringe norsk dansekunst videre ved å bidra til den offentlige samtalen om dansekunst ved å støtte kunstnere i alle stadier av karrieren.
  • Publikum. Dansekunsten skal berike og utfordre flere, både nye og etablerte publikumsgrupper. Opplevelsen på Dansens Hus skal sette avtrykk hos et publikum som gjenspeiler Norges befolkning.
  • Arena. Dansens Hus skal være et åpent og fremtidsrettet veksthus for kunstnere og publikum, en arena for nye ideer hvor vi utfordrer måten vi forstår og opplever kunst.
  • Organisasjon. For å bli den spydspissen og det veksthuset vi vil være må vi ha en kompetent, effektiv og bærekraftig organisasjon med høy trivsel og engasjement der alle jobber mot felles mål.

Den fullstendige strategien inneholder delmål og tiltak innenfor hvert kjerneområde. Se strategidokumentet under.

Innsatsområder
Strategien formulerer fire Innsatsområder knyttet til utfordringer og ansvar i skjæringspunktet mellom kunstinstitusjon og samfunn. Innsatsområder i strategien er mangfold og bærekraft.

Ansatte

Dansens Hus er organisert i ni fagområder, eller teams, som jobber med produksjon, vise forestillinger og turnere samtidsdans samt andre mål innenfor rammene av Dansens Hus sin strategi.

Kontakt

For generelle henvendelser, eller om du ikke vet hvem du skal kontakte, send en e–post til
info@dansenshus.com
så tar vi kontakt med deg.

Adressen vår er:
Dansens Hus
Vulkan 1
0182 Oslo


Samfunn

Mangfold og inkludering

Dansens Hus er opptatt av et mer inkluderende kulturliv, et inkluderende dansefelt, en inkluderende scene og hvordan vi som institusjon kan arbeide for økt mangfold og inkludering, på bak og foran scenen. Her er noen tanker og konkrete eksempler på hvordan vi jobber med dette.

Alle har vi rett til å bli beveget av kunsten og til å bevege oss. Dansens utøvere er mangfoldige, og dansen har en plass i hjertene til et mangfoldig publikum. Derfor jobber vi med å øke mangfold og representasjon på scenen, bak scenen og i organisasjonen og er opptatt av gode strukturer, prosesser, metoder og kultur som åpner opp og skaper et godt rom hvor inspirasjon og samhold med dansen i sentrum er mulig.

Mangfold kan være mye forskjellig. Overordnet ønsker vi et mangfold av alder, kjønn, seksuell legning, kjønnsidentitet, funksjon, bakgrunn og hudfarge. Vi har valgt noen arbeidsområder der vi fokuserer på samarbeid og representasjon med miljøer som ivaretar kjønnsidentiteter, melaninrike (synlige) minoriteter, etniske og kulturelle minoriteter og personer med migrasjon og-innvandringsbakgrunn, urfolk og nasjonale minoriteter og mennesker med funksjonsvariasjoner.

Vår grunntanke er at inkluderingsarbeid ikke skjer gjennom særtiltak, men gjennom kontinuerlig arbeid, som en sentral del av den daglige driften og organisasjonskulturen. Inkluderingsarbeid skjer gjennom samarbeid og reell inkludering i husets program og husets programmering. Vi ønsker å ha en bevisst holdning til det å være en institusjon med makt og ressurser. Hvordan forvalter man denne makten, hvilke stemmer slippes til og hvem får være med å bestemme?

Samarbeid er en viktig nøkkel. Dansens Hus jobber metodisk for å inkludere ulike miljøer inn på huset og utvikle prosjekter sammen. Miljøene har påvirkning og er involverte fra start til slutt. Dette sørger for representasjon og resonans og bidrar til en gjensidig utvikling og kompetanseheving. Vi lærer enormt mye av de ulike miljøene i denne prosessen. Om inkludering, tilrettelegging, kommunikasjon, språk, uttrykk, estetikk, kroppspolitikk, normativitet, ikke-diskriminering og mye mer. Vi opplever det som en kompetansehevende utfordring for oss som organisasjon. Samtidig ser vi at vi har mye å bidra med i de ulike miljøene. Vi har som en scenekunstinstitusjon såkalt «anerkjennende kapital» og ser at denne måten å arbeide på bidrar til å styrke miljøene gjennom arbeidsavtaler, synliggjøring, annerkjennelse og en plattform. Vi ser også at flere fra de ulike unge miljøene fortsetter i sitt kunstneriske kretsløp og kommer tilbake til huset først som deltaker og publikum og siden som ferdig utdannede scenekunstnere. Dette er til inspirasjon og bidrar til å øke det kunstneriske ytringsmangfoldet og utvide dansen for både utøvere og publikum. Noen eksempler på slike samarbeid er festivalen Urban Moves, Koreografilaboratoriet, Vogue Ball, Measure your Crew, mye av formidlingsprogrammet og samarbeidet med dansekompaniet Tabanka.

Det kunstneriske programmet er en grunnpilar i vårt arbeid med mangfold. Dansens Hus sin kunstneriske profil kjennetegnes av det vi har valgt å kalle et «360 graders program». Dette innebærer en ambisjon om et bredt sammensatt program med reell flerstemmighet og bred representasjon. Flerstemmighet for eksempel når det gjelder kunstneriske utrykk og kulturell bakgrunn, hvor vi blant annet legger vekt på å inkludere kunstneriske uttrykk med opphav utenfor den såkalte «vestlige kanon» eller som er ikke-normative og/eller underrepresenterte. Vi er opptatt av at ulike kroppsrepresentasjoner og kroppspolitikker plasserer seg selv på scenen, fremfor å bli vist frem av andre. Forestillingene på programmet vårt belyser opplevelser og tematikk knyttet til for eksempel kjønnsidentitet, rasisme og funksjonsvariasjoner. Sammen med et kontekstualiserende program i form av workshops, samtaler, skriftlig formidling og foredrag ønsker vi å bidra til en plattform for marginaliserte stemmer til å representere seg selv og dele av sine perspektiver. En rekke av kunstnerne vi samarbeider mer er artivister (jobber med aktivisme og rettighetsarbeid med kunst som metode). De er tydelige politiske stemmer som beskriver deres utgangspunkt, nødvendigheter, den urett de møter og uverdige opplevelser de vil ha slutt på, som for eksempel rasisme, hatefulle ytringer og marginalisering. Å lytte til andres opplevelser, erfaringer, raseri og smerte og dele deres seiere og gleder er kanskje noe av det viktigste vi kan gjøre – som institusjon, som publikum og som menneske.

Gjennom aktiviteter og fellesskapsopplevelser ønsker vi å inkludere flere i kulturlivet, som publikum eller som fremtidige kulturarbeidere. Snart sparker vi i gang et samarbeid med JM Music Norway for å gi unge flyktninger arbeidstrening i kulturlivet (Kulturintro). Vi samarbeider også med Rommen Scene i Groruddalen, der vi vil vise danseforestillinger for barn og unge og tilby ulike aktiviteter. Andre tilbud er Measure your Crew (dansekonkurranse for ungdom), åpen familiedag med mer.

Å jobbe med reelt mangfold tar tid og krever kompetanse. Vi ønsker å bli mer mangfoldige som organisasjon. Et viktig skritt vi har tatt er å sørge for økt representasjon i styret og kunstnerisk råd, samt å ansette to personer med betydelig kompetanse på arbeid med marginaliserte grupper og publikumsutvikling i kombinasjon med deres kunstfaglige kompetanse og aktivitet. Dette bidrar til økt mangfoldskompetanse internt, en korreks og mulighet for organisasjonsendring, samt vi ser at det bidrar til økt troverdighet og kontakt med miljøene vi samarbeider med.

Vi har et genuint ønske om å være et hus der alle opplever at de er velkomne. Vi ønsker å bygge ned synlige og usynlige barrierer mot å komme inn på en kulturinstitusjon som Dansens Hus. Vi erfarer en jevnt økende publikumsbredde med hensyn til alder, kjønn og sosiokulturell bakgrunn, men har fortsatt en lang vei å gå. Vi hører gjerne fra deg om du vil dele tanker, ros eller tips knyttet til din opplevelse som publikummer.

Diskriminering og rasisme

«Diskriminering og rasisme er demokratiske utfordringer som hindrer mange menneskers mulighet til å delta og bruke sine ressurser i samfunnet. Rasisme og diskriminering skaper frykt og er ødeleggende for den tilliten som må til for å ivareta og utvikle gode, inkluderende fellesskap.»
(Sitat: regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering 2020-2023)

Vi på Dansens Hus har nulltoleranse for diskriminering av enhver form, det være seg etnisk tilhørighet, hudfarge, kjønn, seksuell preferanse, religion, funksjon eller annet.

De siste årenes hendelser og fokus rundt f.#me Too og Black Lives Matter har økt vår bevissthet på at vi må jobbe mer direkte og konkret med problemstillinger knyttet til diskriminering og inkludering. Vi har i flere år hatt en egen klausul i våre kontrakter med samarbeidspartnere som slår fast at det er nulltoleranse mot diskriminering. Vi jobber nå for å utvikle en handlingsplan mot diskriminering og rasisme som gjør oss egnet til å håndtere hvis noen utøvere, kolleger, eller publikummere utsettes for diskriminerende eller rasistiske episoder. Et apparat som evner å forebygge, ivareta og følge opp.

Dersom du som kunstner eller publikum opplever diskriminering eller rasisme på Dansens Hus, ønsker vi at du tar kontakt med oss. Kontaktperson for publikum er administrativ leder Sunniva Steine (sunniva@dansenshus.com/+47 413 18 232). Kontaktperson for kunstnere er plan- og produksjonsleder Kristin Skiftun (Kristin@dansenshus.com/ +47 926 99 462) eller kunstnerisk leder Samme Raeymaekers (samme@dansenshus.com). Det er også mulig å ta kontakt med vår mangfoldsutvikler Thomas Prestø (Thomas@dansenshus.com/ + 47 938 08 369). Alle henvendelser håndteres med personvern og med taushetsplikt. Det skal være trygt å melde ifra om opplevelser av rasisme og diskriminering, og organisasjonen tar dette med det største alvor.

Kunst er ytringer. Ytringsfrihet er en grunnleggende byggestein i et demokratisk samfunn. Som samfunn trenger vi kunst som utfordrer etablerte sannheter, som snur vår verdensoppfatning på hodet. Kunst som eksperimenterer, og som vi kanskje ikke umiddelbart forstår. Vi trenger kunstnere som ser, kommenterer, utfordrer og provoserer. Slik beveger vi kunsten og samfunnet videre. Dette må kunstnerne kunne gjøre uten frykt for å bli rammet av hatefulle ytringer eller diskriminering. Vi ønsker å være en alliert for kunstnere som opplever trakassering eller hatefulle ytringer i det offentlige rom. Ta gjerne kontakt med administrativ leder eller kunstnerisk leder om du har en problemstilling du ønsker å diskutere/ta opp.