Dansens Hus søker kunstnerisk leder - Dansens Hus seeking artistic director (Oslo, Norway)

Vil du lede det viktige arbeidet med å styrke dans som kunstform og øke publikummet for dansekunst?

  Dansens Hus er Norges nasjonale scene for samtidsdans, og drives som en programmerende scene.

  Dansens Hus skal styrke dans som kunstform og øke publikum for dans i Norge. Vi viser norsk og internasjonal dansekunst av høy kvalitet, utvikler kunstnerskap, formidler dans til hele landet og jobber for å øke kunnskapen om dans som kunstform. I tillegg til å vise om lag 40 produksjoner og 170-200 forestillinger årlig, støtter vi kunstneriske utviklingsprosjekter, bistår i produksjon av nye danseforestillinger, og drifter det nasjonale turnénettverket Dansenett Norge. Vi jobber også for et mer inkluderende kulturliv og for økt mangfold og inkludering.. Dansens Hus har 40 ansatte fordelt på 30 årsverk.

  Engslish version below.

  Dansens Hus Akerselva
  Dh 003 3

  Dansens Hus søker nå etter sin neste kunstneriske leder som skal lede huset i et åremål på fire år fra våren 2024.

  Dansens Hus skal være en kunstnerisk spydspiss, og et åpent og fremtidsrettet veksthus for et mangfold av kunstnere og publikum. Den rette til å fylle rollen har sterk interesse for danseinstitusjonens samfunnsrolle, mandat og betydning, høye ambisjoner på vegne av dansekunstens utvikling og klare visjoner for Dansens Hus. Som kunstnerisk leder må du evne å sette tydelig retning, og ha et ønske om å være aktivt deltakende i kunstfeltet for å løfte Dansens Hus både som en synlig samfunnsaktør og som en attraktiv samarbeidspartner. Du ønsker å være med å utvikle Dansens Hus videre som et åpent og inkluderende hus for hele dansemiljøet og for et mangfoldig dansepublikum. Samtidig ønsker du å utvikle Dansens Hus videre som organisasjon og arbeidssted, i samarbeid med husets engasjerte og kompetente medarbeidere.

  For å lykkes med det, er det avgjørende å ha sterk dansekunstfaglig kompetanse og kunnskap om hva som til enhver tid skjer innen dansefeltet nasjonalt og internasjonalt. Det er essensielt med god forståelse for politikk og forvaltning, og solid erfaring med ledelse og organisasjonsutvikling. Du har særdeles gode relasjonelle ferdigheter og en inkluderende lederstil, og du er en døråpner som evner å tenke bredt og utvikle nye samarbeid og forbindelser, i og utenfor dansekunstfeltet, både nasjonalt og internasjonalt.

  Som kunstnerisk leder for Dansens Hus får du en utviklende og utfordrende lederrolle i en viktig kunstinstitusjon som virker både i norsk og internasjonal kontekst. Dansens Hus har en «toledermodell», der en lederduo bestående av kunstnerisk leder og administrativ leder samarbeider tett om de ulike sidene av driften. Kunstnerisk leder er daglig leder med det øverste kunstneriske og administrative ansvaret for Dansens Hus.

  Vi vet at mangfold skaper bedre resultater, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

  Vil du vite mer om stillingen, ta gjerne kontakt med vår rekrutteringsrådgiver hos

  Hodejegerne AS, Åsta Braathen, tlf.: 989 01 025.

  Her kan du søke på stillingen. Søknader vurderes fortløpende, søk gjerne i god tid før fristen 15. august.

  Foto Tale Hendnes 33 kopi
  FOTO Tale Hendnes Dansens Hus8887 kopi

  Dansens Hus is Norway's national stage for contemporary dance, operated as a programming venue. Dansens Hus aims to strengthen dance as an art form and increase dance audiences in Norway. We stage high-quality Norwegian and international dance productions, develop artistry, disseminate dance to the whole country, and work to increase knowledge about dance as an art form. In addition to presenting approximately 40 productions and 170-200 performances annually, we support artistic development projects, assist in the production of new dance performances, and operate the national touring network Dansenett Norge. Dansens Hus strives for a more inclusive cultural life and how our institution can work towards increased diversity and inclusion. Dansens Hus has 40 employees distributed among 30 full-time jobs.

  English version:

  Dansens Hus seeking artistic director (Oslo, Norway)

  Would you like to lead the important work of strengthening dance as an art form and increasing the audience for dance?

  Norway’s national dance stage, Dansens Hus, is seeking its next artistic director to lead the organization for a four-year fixed term starting in spring 2024.

  Dansens Hus shall be an artistic spearhead, an open and future-oriented hothouse for a diversity of artists and audiences. The right candidate for this role has a strong interest in the dance institution's societal role, mandate, and significance, high ambitions for the development of dance art, and a clear vision for Dansens Hus. As Artistic Director, you must be able to set a clear direction and have a desire to actively engage in the broader dance scene and beyond to elevate Dansens Hus both as a significant societal actor and an attractive collaborator. You wish to contribute to the development of Dansens Hus as an open and inclusive venue for the whole dance community and for a diverse dance audience. At the same time, you aim to develop Dansens Hus as an organization and workplace in collaboration with the dedicated and competent staff.

  KIKI BALL 2020 Foto Tale Hendnes 2020 212 kopi
  Foajeen Dansens Hus Foto Tale Hendnes 6

  To succeed in this, it is prerequisite to possess strong dance art competency and knowledge of current developments in the dance scene nationally and internationally. A good understanding of politics and administration, as well as solid experience in leadership and organizational development, is essential. You possess exceptional relational skills and an inclusive leadership style, and you are an enabler who can think broadly and develop new collaborations and connections, within and outside the dance art scene, both nationally and internationally.

  As the Artistic Director of Dansens Hus, you will have a challenging and developmental leadership role in an important cultural institution that operates in both the Norwegian and international contexts. Dansens Hus operates under a "dual leadership model," where a management duo consisting of an artistic director and a managing director closely collaborate on the various aspects of operations. The artistic director is the general manager with the overall artistic and administrative responsibility for Dansens Hus.

  We believe that diversity leads to better results and encourage all qualified candidates to apply for this position.

  If you would like to know more about the position, please feel free to contact our recruitment consultant at Hodejegerne AS, Åsta Braathen, tel.: +47 989 01 025.

  Apply to the position here. Applications will be reviewed as received, so we encourage you to apply well in advance of the deadline 15th of August.

  Foto Tale Hendnes 2022 22 kopi
  Foto Tale Hendnes 2022 7 kopi