Anyattemptwillend 9c Phile Deprez

Begrepsforvirring?

Vet du ikke hva transhumanisme, posthumanisme, kamuflasje/antikamuflasje og afrofuturisme er?

  Transhumanisme og posthumanisme

  Og hva gjør stereotypier, alderisme med hvordan vi forstår og tenker om hverandre? Våre forestillinger kan gi deg svaret, siden dette er temaer som går som en rød tråd gjennom vårsesongen! Hvor går grensene mellom mennesket og natur, mennesket og maskiner, og ikke minst mellom mennesker er spørsmål som ligger til bunn for disse begrepene.

  Å transcendere kan bety å overskride erfaringer eller overskride grenser. Humanister setter det menneskelige subjektets viktighet og agens; menneskets ve og vel i fokus. Transhumanisme betyr å overskride humanismen – altså det menneskelige – og handler som oftest om å forbedre eller overskride menneskearten ved bruk av teknologi. Dette har blitt spekulert i og utforsket gjennom science fiction- og fantasy-litteratur og film, som igjen ofte er influert av mytologi. Enkelte transhumanister ønsker at mennesket skal videreutvikle seg utover dets biologiske art. De ser på dagens biologiske menneskeart som bare et skritt på veien til en ny og bedre art. Posthumanisme er en samlebetegnelse som inneholder alt fra transhumanisme til kritisk posthumanisme. I kritisk posthumanisme utforskes et flatere hierarki mellom mennesket og det ikke-menneskelige, altså dyr, mikroorganismer, objekter og maskiner. Mennesket går fra subjekt til objekt, og slik går fokuset vekk i fra enkeltindividet og over på det kollektive, som en forlengelse av ideen om at mennesket ikke har rett til å sette seg selv over naturen. Kritisk posthumanistisk diskurs handler om å undersøke og sette spørsmåltegn ved konseptet «mennesket» for å redefinere samfunnsstrukturer og forståelsen av hierarkier.

  Science fiction er en samlebetegnelse som brukes om ulike former av fantastisk litteratur og film, ofte knyttet til ny eller spekulativ teknologi. . Sjangeren, som blir kalt litterature of ideas, trekker fra gammel mytologi, har opp gjennom tidene blitt brukt som kanal for å legge til rette for vitenskapelige, sosiale og tekniske innovasjoner, og brukes også til å kritisere dagens samfunn og – som scenekunsten – til å utforske alternative realiteter.

  Store Norske Leksikon

  Kamuflasje og anti-kamuflasje

  Kamuflasje, eller maskering for ikke å bli sett, er en menneskelig ur-strategi som strekker seg lenger tilbake i historien enn det som handler om jakt, kamp og krigføring. Det handler om å gå i ett med og imitere omverden – om å ta vekk subjektet: Det menneskelige smelter sammen med omgivelsene. Anti-kamuflasje kan være alt fra drag, klovning til å ha på seg en rød lue i jaktsesongen. Blikket trekkes mot signalfarger og det som bryter normer. Et tydelig eksteriør drar fokus vekk i fra det indre og sårbare, og kan sånn sett handle om motstand og selvbekreftelse.

  Afrofuturisme

  Afrofuturisme er en filosofi eller sjanger som kretser rundt fremtidsfabler, alternativ historieskriving, magisk realisme og afrikansk mytologi og folklore. Slike fortellinger og kunst har blitt laget helt siden femtitallet, men det var først i 1994 at journalisten Mark Dery lanserte begrepet i artikkelen Black to the Future. Et tydelig eksempel på afro-futurisme er Black Panther-filmene. Her brukes fiksjon både som motstand og utforskning av utopien om et Afrika ikke ødelagt av Europa, Vesten og Midtøsten. Gjennom afrofuturisme ødelegges det kolonialistiske blikkets definisjon av hvordan afrikanere fremstilles, forklares og representeres.

  Alderisme

  Alderisme defineres som stereotypier, fordommer eller diskriminering på grunnlag av alder. Både eldre og yngre kan utsettes for dette. Som en kontring av den degenererende alderismen, bygger samtlige av sesongens forestillinger på erfaring og verdien av erfaring knyttet til tid og levd liv. Livets ulike faser har alle noe verdifullt og dyrebart knyttet til seg, noe som understrekes særlig i to av sesongens forestillinger.

  - Society turns away from the aged worker as though he belonged to another species. That is why the whole question is buried in a conspiracy of silence. Old age exposes the failure of our entire civilization

  Simone de Beauvoir

  Stereotypi

  I kunsten og teateret, som i samfunnet generelt, har man stereotyper eller personaer – karakterer med kjente personlighetstrekk. Stereotypi handler om generalisering og bygger i stor grad på menneskets banale behov for å sette ting i boks. Hva er stereotypene av samtiden og hvordan får vår forståelse av kultur og kunst, så vel som realiteter i samfunnet og verden forme blikket vårt og måten vi vurderer hverandre som mennesker?