Årsrapport for 2018

I 2018 Dansens Hus feiret i 2018 sitt 10-års jubileum i eget hus som scene for samtidig dansekunst.

Foto Tale Hendnes 2 6
WRECK av Pietro Marullo i Oslo Rådhus - Foto: Tale Hendnes/Dansens Hus

Kunstnerisk program
Dansens Hus feiret i 2018 sitt 10-års jubileum i eget hus som scene for samtidig dansekunst. Med det kunne vi se tilbake på 10 år hvor vi har presentert norsk og internasjonal dansekunst av høy kvalitet, bidratt til utvikling av norske koreografer, og bidratt til økt kunnskap og interesse rundt dansekunst. Jubileet ble markert med et omfattende publikumsseminar rundt temaet kunsten, kunstneren og institusjonen, og i tillegg ble det avholdt en åpen jubileumsfest på vår hovedscene, hvor vi med det understreket vår intensjon om å være et åpent og inkluderende kunsthus og en møteplass for dansekunsten.

Dansens Hus har i 2018 styrket sin posisjon som scene for samtidsdans ved å tilby et kvalitativt sterkt og allsidig program for ulike målgrupper. Vi har økt satsing på formidling og publikumsbyggende tiltak, og bidratt til utviklingen av norske koreografer i ulike stadier av karrieren.

I løpet av året presenterte Dansens Hus norske urpremierer av både unge og veletablerte koreografer. Blant de unge presenterte vi Marie Bergby Handeland med forestillingen Forfatterbevegelsen som vant Kritikerprisen for teater, musikk og dans. Av de mer etablerte dansekunstnerne, presenterte vi koreografen Lise Nordal som feiret sitt 40-års jubileum som koreograf med V under Ultimafestivalen.

Vi viste internasjonale spydspisser som det legendariske amerikanske Trisha Brown Company og kinesiske Tao Dance Theater – begge for første gang i Norge.

Ved å vise forestillinger utenfor våre scener øker vi interessen for samtidig dansekunst. Pietro Marullos Wreck ble vist i Rådhushallen for 800 publikummere, mens Det vi ikke ser av Panta Rei foregikk i forskjellige leiligheter sentralt i Oslo.

Vår satsing for utvikling av morgendagens dansekunstnere Koreografilaboratoriet ble videreført og opplevde en rekordstor interesse. 5 koreografer ble utvalgt til å få veiledning og vise resultatet av arbeidsprosessen i form av 15 minutters prosessverk. To av koreografene får mulighet til å vise sine helaftens forestillinger på våre scener i 2019.

Oppsummert har 2018 vært et år med høy aktivitet – med presentasjon av i alt 44 ulike produksjoner med totalt 206 visninger, både på husets to scener og i ikke-sceniske rom utenfor huset.

Av de 44 produksjonen var 28 norske og 16 internasjonale produksjoner, der 11 av disse var norske urpremierer hvor Dansens Hus var samprodusent. Vi viste 13 forestillinger for barn og unge, alle med svært høy besøksprosent. Nytt av året var en babyfestival hvor tre ferske samarbeidsproduksjoner for 0-3 åringer ble vist for både målgruppen, og for norske og internasjonale dansearrangører i samarbeid med Showbox. Dette markerte samtidig finalen på vårt treårige prosjekt Stor kunst for små barn.

Tabanka Iobject Foto Tale Hendnes33Ql Ta51
i:OBJECT av Tabanka Dance Ensemble - Foto: Tale Hendnes/Dansens Hus

Kulturelt mangfold
Dansens Hus forfekter en program- og publikumsprofil som gjenspeiler samfunnet vi lever i. Urpremieren av I:OBJECT av det norske kompaniet Tabanka Dance Ensemble med utøvere fra 11 land, tar opp høyst samfunnsaktuell tematikk sett i lys av Black Live Matters, #metoo og menneskehandel. Forestillingen ble presentert i samarbeid med Oslo World Music Festival for over 1 200 publikummere. I samarbeid med Den Kulturelle Skolesekken (DKS) formidlet Simone Grøtte viktig kulturarv i forestillingen GLEMT, om den brutale krigshistorien ut fra et nordnorsk og samisk perspektiv, for tilsammen 800 ungdommer og voksne. Ellers presenterte vi Inoah av Bruno Beltrão som via streetdance belyser dagens politiske situasjon i Brasil. Videreføringen av vår populære streetdancefestival Urban Moves og dansekonkurransen Measure Your Crew appellerer til et flerkulturelt og sammensatt publikum.

POW! er et kulturelt og sosialt frirom for flyktninger. Dansens Hus tilbyr kurs og workshops fra urban-kulturen, som breaking, hip hop, tegning, beatboxing og andre typer workshops som gjennomføres på Dansens Hus. Vi ser også forestillinger sammen og samles rundt et felles måltid. Et mål med prosjektet er å kunne tilby aktiviteter utenfor mottakene. Vi ønsker også å tilgjengeliggjøre kunstinstitusjonen for en sårbar gruppe. Dansekunsten kan møtes uavhengig av språk, og Dansens Hus har vist seg godt egnet som et sosialt møtested. I samarbeid med Refstad asylmottak i Oslo gjennomførte vi i 2018 i alt 9 arrangementer for til sammen 250 deltakere fra 4 år og oppover. De har sett to forestillinger, familieforestillingen Chotto Desh av bangladesh-britiske Akram Khan og barneforestillingen (0-3) We are Symphony av Oslo Koreografiske.

Samarbeid Dansens Hus har en solid posisjon som ettertraktet samarbeidspartner med flere (kultur)institusjoner og festivaler. DKS ble med på vår invitasjon til å vise Chotto Desh av bangladesh-britiske Akram Khan om hans drømmer og minner om sitt hjemland. Forestillingen ble vist for 1 100 barn. Også i 2018 samarbeidet vi med Ultima Oslo Contemporary Music Festival gjennom flere prosjekter, blant annet ved å innlemme den svært nyskapende musikalske forestillingen Bacchae – Prelude to a Purge av den kappverdiske koreografen Marlene Monteiro Freitas i deres program. Vi samarbeidet med Black Box Internasjonale Teaterfestival og med Norsk Scenekunstbruk i deres Showbox, en festival med fokus på barn og unge hvor vi presenterte våre tre nye babyforestillinger samt et seminar for internasjonale gjester.

Internasjonalt er Dansens Hus presenterende partner i Aerowaves, nettverket for promotering av unge dansekunstnere i Europa, European Dance House Network og ICE HOT Nordic Dance Platform. Dette gir norske dansekunstnere en større kontaktflate mot verden og styrker muligheten for økt visningsaktivitet per produksjon.

Zvc Who Told You This Room Exists Tale Hendnes 2 32
Who Told You This Room Exists av zvc./Ina Christel Johannessen - Foto: Tale Hendnes/Dansens Hus

Publikum
Publikumsmessig er 2018 et år preget av stabilitet og god oppslutning om forestillingene ved Dansens Hus. Dansens Hus tiltrakk seg et billettert publikum på 22 537 i 2018. Dette tilsvarer et belegg på 81 % salg av tilgjengelige billetter. Året før var dekningsprosenten 78 %. Årets resultat er tilfredsstillende og viser at Dansens Hus ligger på et jevnt høyt belegg.

Dansens Hus har også i 2018 hatt et program som skaper gode forutsetninger for en variert sammensetning av publikum. Vi ser at større satsninger som streetdancefestivalen Urban Moves, Koreografilaboratoriet for unge koreografer, og ikke minst en programmering av forestillinger som åpner for ulike kulturelle uttrykk og tradisjoner, skaper muligheter for en mer sammensatt publikumsgruppe. Dette underbygges i kommunikasjonsarbeidet med en aktiv formidling av relevant stoff på ulike digitale og analoge plattformer.

Det er gjennomført et omfattende program av ekstraarrangementer knyttet til forestillinger og tematikk for øvrig, noe som gir et utvidet og supplerende tilbud til ulike publikumsgrupper. Blant annet ser vi stor oppslutning rundt de korte forestillingsintroduksjonene vi har gjennomført – et konkret og enkelt eksempel på effektiv kunnskapsoverføring fra institusjonen til publikum. Gjennom ulike formater tilbys også publikumsmøter med aktuelle kunstnere, utfyllende samtaler og foredrag.

I samarbeid med Panta Rei Danseteater har vi gjennomført prosjektet TILT som har inneholdt en seminarrekke for unge dansekunstnere og diverse danserelaterte aktiviteter med ulike grupper i nabolaget.

Ved å invitere inn grupper fra bydelen har vi fått kjennskap til mangfoldet som Grünerløkka besitter. Nye relasjoner og vennskap har oppstått og dette er fruktbart for oss.

Dansens Hus ønsker å være et åpent og tilgjengelig hus der publikum ikke bare kan se danseforestillinger, men også være et sosialt møtested. TILT har lagt til rette for dette med aktivitetene i 2018 og vi gleder oss til å arbeide videre med relasjonene vi har fått.

En stor tredelt publikumsundersøkelse gjennomført av Opinion og Norsk Publikumsutvikling i 2017 og 2018 har gitt konkret og interessant kunnskap om Dansens Hus sitt publikum og hvordan vår kommunikasjonsstrategi kan raffineres og justeres. Tredelingen består i en undersøkelse av eksisterende publikum, en befolkningsundersøkelse og en kvalitativ del med dybdeintervjuer. Et gledelig funn er at ni av ti billettkjøpere vil anbefale Dansens Hus til andre, og at kjennskapen til Dansens Hus i befolkningen øker sammenlignet med tidligere undersøkelse (59 % i 2018 mot 44 % i 2012). Basert på funn i undersøkelsen er det i 2018 besluttet å gjøre justeringer og endringer i innholdsproduksjon og presentasjonen av vårt program med en vridning fra mye tekstbasert stoff til et enda større fokus på bilder og film. Samtidig holder vi trafikken oppe i sosiale medier med innholdsproduksjon – både tekstbasert materiale, bilder og film. Tallene på trafikk inn på hjemmesidene er så godt som identisk med 2017. For eksempel har vi i 2018 tilfredsstillende 80 % nye brukere.

01 Foto Tale Hendnes 2 156
En liste over ting han sa av Ingun Bjørnsgaard Prosjekt

Dansenett Norge
Gjennom det nyoppstartede nasjonale nettverket for Dans, Dansenett Norge, er Dansens Hus med på å formidle danseforestillinger til hele Norge. Dansenett Norge (DNN) er et samarbeid mellom Dansens Hus, Bærum Kulturhus - Regionalt Kompetansesenter for dans, RAS | Regional Arena for Samtidsdans, DansiT og Dansearena Nord. DNN drifter nettverket og har rollen som nasjonal koordinator.

2018 var første driftsår for Dansenett Norge. Nettverket er med andre ord fortsatt i etableringsprosess, noe som innebærer at arbeidet med å utvikle turneer går parallelt med arbeidet med utviklingen av rutiner og infrastruktur. Det har vært vektlagt å etablere en sterk turnéaktivitet allerede fra første år. Totalt er det gjennomført turneer med 8 danseproduksjoner med tilsammen 94 spilte forestillinger, inkludert 20 DKS forestillinger. Forestillingene ble spilt på 23 ulike kulturhus/scener der de fleste fylker er representert. Totalt publikumstall for første driftsår var 5838.

Publikumsutvikling er en viktig del av Dansenett Norges arbeid der vi jobber for både å øke antall besøkende og styrke interessen for dans. Et variert turnéprogram tilpasset ulike målgrupper kombinert med relevante publkumsaktiviteter vil være vesentlig i dette arbeidet. Turnérepertoaret for 2018 holder høy kvalitet, og representer bredde og variasjon med tanke på kunstnerisk uttrykk, format og målgruppe. Blant forestillingene finner vi blant annet to babyforestillinger samt to forestillinger som også henvender seg til ungdom. GLEMT av Simone Grøtte (Tromsø) tok utgangspunkt i nordnorsk krigshistorie, og er et eksempel på en forestilling med appell utover et etablert kjernepublikum for dans. Som et ledd i arbeidet med publikumsarbeid og arrangørkompetanse har Dansenett Norge ved Dansearena Nord fått innvilget prosjektmidler fra Kreativt Norge til regional bransjeutvikling. På bakgrunn av tildelingen har Dansenett Norge gjennomført en arrangørundersøkelse i samarbeid med NPU og arrangert en seminarrekke for arrangører.

Andre inntekter Vår arrangementvirksomhet bidrar til å øke kjennskapen til huset samt styrke egne inntekter gjennom konferanser på scenene og mindre samlinger i foajeen. Vi hadde totalt 10 store events på hovedscenen i løpet av året med en økning i inntekter fra event på om lag kr 140 000 i forhold til året før, noe som tilsvarer 19 %. Det har vært flere mindre og store arrangementer i foajéområdet. Foajeen og baren vektlegges i arbeidet med å skape interesse for Dansens Hus, og er en medvirkende faktor til at huset oppfattes som åpent og inkluderende. Dansens Hus’ bar er blitt et attraktivt samlingspunkt og sosialt møtested i for- og etterkant av forestillinger, men også på dagtid uavhengig av forestillinger. Foajéområdene brukes dessuten til publikumsrettede arrangementer knyttet til forestillingene og som utstillingslokale.

Foajeen Dansens Hus Sommer Premiere Foto Tale Hendnes 23

Ansatte og arbeidsmiljøet
I løpet av 2018 hadde Dansens Hus 39 heltids- og deltidsansatte i faste stillinger, samt timelønnede i bar og foajé. Totalt antall årsverk i 2018 var 30,1. Sykefraværet er svært lavt og var på 1,26 %. Styret anser at arbeidsmiljøet er godt.

Likestilling
Dansens Hus har en kvinneandel på 54 % i den faste staben og 55 % i styret. Styret anser at det ikke er nødvendig å igangsette særskilte likestillingstiltak. Kandidater med minoritetsbakgrunn blir alltid oppfordret til å søke utlyste stillinger.

Ytre miljø
Dansens Hus forurenser ikke det ytre miljø mer enn det som er normalt for denne type virksomhet, og har bevissthet rundt valg av miljøvennlige rutiner, produkter og aktiviteter.

Redegjørelse for årsregnskapet
Den økonomiske situasjonen er tilfredsstillende hva angår kostnadskontroll, likviditet og økonomisk forutsigbarhet. Årsregnskapet med noter anses å gi fyllestgjørende informasjon om virksomheten i løpet av året, og om selskapets stilling ved årets utgang. Den økonomiske situasjonen har vært tilfredsstillende. Egne inntekter fra billettsalg var kr 3 122 131. Andre egeninntekter fra bla annet events, utleie av lokaler og omsetning i bar var kr 3 646 878. Dansens Hus AS har et negativt resultat for 2018 på kr 154 127. Beløpet overføres i sin helhet fra annen egenkapital, som etter dette er kr 6 795 355. Styret anser at årsregnskapet gir et riktig bilde av Dansens Hus’ eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede og at årsregnskapet er avlagt under denne forutsetning.

Her kan du lese årsrapporten med regnskap og revisors beretning, samt publikumstall.